Letošní CzechFoodChem se poprvé ve své historii koná v Praze!

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
   
je nám ctí a potěšením pozvat Vás na letošní symposium CzechFoodChem 2024.
   Naše tradiční jarní setkání se letos po mnoha letech odehraje poprvé na jiném místě a v novém formátu. Tato změna je přirozeným důsledkem společensko-ekonomického vývoje a trendů v pořádání konferencí a kongresovém byznysu vůbec. Změnou chceme vyjít vstříc současným nárokům a především zachovat dostupnost symposia pro široký okruh zájemců z řad vědecké a odborné veřejnosti.
   Pořádání odborných setkání v mimoměstských kongresových centrech jako je Skalský Dvůr má své nezpochybnitelné kouzlo. A jsme si vědomi toho, že přenesením symposia do hlavního města by setkání mohlo něco ze své rodinné atmosféry ztratit. Proto jsme se rozhodli předřadit symposiu uvítací neformální setkání v neděli 19. 5. 2024 od 16 h, které se uskuteční v prostorách VŠCHT v Dejvicích. Součástí této "welcome party" bude také tradiční senzorické hodnocení vybraných poživatin a degustace vína. Věříme, že nově zvolené prostředí symposia CzechFoodChem získá Vaši přízeň a přinese všem čerstvou motivaci a příjemné zážitky při setkání s kolegy a přáteli.

Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin představuje zavedené setkání pracovníků širokého spektra potravinářských, zemědělských a navazujících oborů, a to jak z vědecko-výzkumných, kontrolních a vzdělávacích institucí, tak z výrobní praxe. Je organizováno Odbornou skupinou pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické a Ústavem analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Spolupořadateli jsou také Česká zemědělská univerzita v Praze a Výzkumný ústav potravinářský Praha.
   Program symposia je orientován na nové směry ve výrobě a hodnocení potravin se zaměřením na bílkoviny, lipidy, sacharidy, vitaminy, minerální látky, senzoricky a fyziologicky aktivní látky, aditiva a kontaminanty. Nedílnou součástí programu jsou prezentace aktualit firem a institucí, jejichž činnost s potravinářským průmyslem, jeho kontrolou a výzkumem souvisí.
   Program letošního ročníku bude zahrnovat blok zvaných přednášek na téma „Nutričně prospěšné, bezpečné a k životnímu prostředí šetrné potraviny". Symposium bude uspořádáno jako vždy formou přednášek a posterů s vydáním sborníku příspěvků v elektronické formě s ISSN a ISBN. Nejlepší posterové sdělení získá CzechFoodChem Award. Jednacími jazyky symposia jsou čeština, slovenština a angličtina.

Karel Cejpek, za organizátory symposia

Příspěvky ze symposia je možné publikovat v časopise Czech Journal of Food Sciences.

Účastníci symposia mají stejně jako loni možnost za zvýhodněných podmínek publikovat své příspěvky prezentované na CzechFoodChem 2024 v časopise Czech Journal of Food Sciences (IF 2022: 1,300). Zaslané rukopisy v anglickém jazyce budou zpracovány v souladu se zásadami časopisu včetně recenzního procesu zajišťujícího vysokou kvalitu publikovaných článků. Příspěvky z posledních ročníků CzechFoodChem publikované v Czech Journal of Food Sciences najdete zde nebo zde.

Nejlepší plakátové sdělení 2023

Cenu "CzechFoodChem Award 2023" získal Vojtech Ilko z Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se spoluautory za práci na téma "Složení a nutriční zhodnocení alternativ masných výrobků". Blahopřejeme!

 

Design provided by Free Website Templates.